„Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach”

„Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach” to projekt o wartości 164 024,18 zł, zrealizowany w okresie od 01.03.2015 r. do 31.12.2015 r. w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2015”, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 135 555,04 zł. W ramach projektu przeprowadzono wiele działań promujących zdrowy tryb życia oraz postawy proekologiczne, między innymi:

 • zamontowano zdroje wody pitnej w ośmiu szkołach podstawowych.
 • wykonano unikalne grafiki edukacyjne, która zostały umiejscowione na ścianach nad zdrojami
 • stworzono innowacyjny serwis internetowy z aplikacjami, grami i animacjami edukacyjnymi związanymi z hasłem „Woda źródłem życia”.
 • przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną dla uczniów i rodziców polegającą na zorganizowaniu 66 spotkań informacyjnych połączonych z instruktażem obsługi zdrojów wodnych.

Grupą docelową podczas realizacji projektu byli uczniowie ośmiu pabianickich szkół podstawowych, a głównym założeniem było podniesienie ich świadomości prozdrowotnej i ekologicznej.

 

Obchody Światowego Dnia Wody 2015

Obchody Światowego Dnia Wody 2015 cieszą się w Pabianicach ogromnym powodzeniem. Co roku ZWiK przygotowuje dla mieszkańców masę atrakcji i niespodzianek. Bawimy się, integrujemy i uczymy o wodzie. Co tu dużo pisać, fotorelacja mówi sama za siebie 🙂

I. Projekt nr POIS.01.01.00-00-069/13 – „Rozbudowa i modernizacja systemu…

Projekt był aplikowany przez Spółkę ZWiK do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku. Po okresie weryfikacji i opiniowania został w czerwcu 2014 roku pozytywnie rozpatrzony przez NFOŚiGW i w dniu 12 września 2014 roku została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa o Dofinansowanie Projektu. Na realizację Projektu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Projekt obejmował w przyjętym do realizacji wniosku z 2014r roku zakres 3 zadań inwestycyjnych:

 • Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w celu skanalizowania posesji przy ulicach: Cedrowa i Kalinowa w Pabianicach,
 • Renowację istniejących kolektorów sanitarnych i ogólnospławnych o łącznej długości 5,06 km
 • Modernizację istniejących 4 zbiorników wody czystej i komór zasuw na stacji uzdatniania wody „Jutrzkowicka” przy ul. Wodnej 8

Całkowity koszt projektu planowano na poziomie ok. 11,5 mln zł, wydatki kwalifikowane na poziomie 9,2 mln zł, w tym maksymalna wysokość dotacji to kwota 7,6 mln zł.

Ponieważ uzyskano na Projekcie oszczędności w wysokości ok. 2,1 mln zł, gdyż w wyniku przeprowadzonych przetargów koszty zawartych umów okazały się mniejsze niż zakładane – Spółka uzyskała zgodę na zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji projektu w celu wykorzystania całości przyznanej dotacji. W marcu 2015 roku został złożony wniosek o rozszerzenie zakresu projektu o:

 • Renowację dodatkowo o 1km istniejących kolektorów sanitarnych i ogólnospławnych, co pozwoliło na uzyskanie w ramach projektu renowacji kanałów o łącznej długości ok. 6,06 km
 • Zakup samochodu specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej miasta tj. samochodu do ciśnieniowego czyszczenia i udrożniania sieci kanalizacyjnej wyposażonego w system recyklingu posiadający zamknięty obieg wody.

Zakres projektu został zrealizowany zgodnie z Umową o Dofinansowanie do końca 2015 roku.

W wyniku realizacji Projektu uzyskane efekty rzeczowe to:

– wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Cedrowa, Kalinowa o długości 0,66 km wraz z odejściami do 38 posesji; łącznie 0,85 km sieci.

– renowacja ok. 5 km kanałów sanitarnych i ogólnospławnych w ulicach: Zamkowej, Św. Jana, Kilińskiego, Konopnickiej, Żeromskiego, Orlej, Cichej, Matejki, Południowej, Lutomierskiej, Reymonta, Dąbrowskiego, Sikorskiego, Żwirki i Wigury, Partyzanckiej,  Mokrej, Gawrońskiej, a w wyniku rozszerzenia Projektu dodatkowo 1 km sieci w ulicach: Skłodowskiej, Śniadeckiego, Pułaskiego.

– zmodernizowanie 4-ch zbiorników wody uzdatnionej (czystej) i 2 komór zasuw dla tych zbiorników na stacji uzdatniania wody „Jutrzkowicka”

– zakupienie samochodu do czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej

Dla realizacji zakresu rzeczowego Projektu zostały zawarte 4 umowy na roboty budowlane oraz 1 umowa na dostawę. Realizacja robót budowlanych i dostaw została zakończona w IV kwartale 2015 roku.

Całkowity koszt Projektu zamknął się kwotą 10 777 944 zł (brutto); w tym 8 666 859 zł stanowiły wydatki kwalifikowane.

Kwota dotacji wyniosła 7 184 452,44 zł.  

 

W wyniku realizacji Projektu osiągnięto następujące cele:

a/ poprzez budowę nowych kanałów sanitarnych – umożliwiono mieszkańcom ulic: Cedrowej i Kalinowej podłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej;

b/ poprzez modernizację kanałów sanitarnych i ogólnospławnych oraz zakup sprzętu specjalistycznego – bezawaryjność kanałów i zapewniono niezakłócony przepływ ścieków, przy jednoczesnym zwiększeniu ochrony zasobów naturalnych takich jak woda i gleba;

c/ poprzez modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Jutrzkowicka – podniesiono sprawność systemu zaopatrzenia w wodę, zmniejszono straty wody uzdatnionej, tym samym poprawę efektywności przesyłu wody, jak i jej jakości.

Projekt realizowany z FUNDUSZU SPÓJNOSCI – perspektywa 2004-2006:

Projekt Funduszu Spójności nr CCI 2004 PL 16C PE 034 – „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach” realizowany był w latach 2004 – 2010.

Projekt był aplikowany przez Gminę Miasta Pabianice w latach 2002 – 2004. W dniu 16 sierpnia 2004 roku Wniosek o Dofinansowanie został przyjęty przez Komisję Europejską i zarejestrowany pod nr 2004/PL/16/C/PE/034. Po dostarczeniu do października 2005 roku dokumentów z przeprowadzonej zgodnie z wprowadzonymi w lipcu 2005 roku przepisami polskimi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko –została wydana w dniu 19 grudnia 2005 roku Decyzja Komisji Europejskiej o sygnaturze K(2005)5814 przyznająca Beneficjentowi – Gminie Miejskiej Pabianice dofinansowanie w wysokości 63,7% wartości wydatków kwalifikowanych.

Projekt dotyczył rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej w Pabianicach i obejmował zakres 9-ciu zadań inwestycyjnych:

 1. Budowę kanalizacji ogólnospławnej na ulicy Partyzanckiej.
 2. Budowę kanalizacji rozdzielczej na terenie ulic Bugaj, Żytniej i Brackiej oraz kanalizacji deszczowej. Włączenie kanałów ściekowych do kolektora III oraz kanałów deszczowych do kolektora w ulicy Piotra Skargi.

 3. Modernizację kolektora III oraz modernizacje kanałów w jego zlewni – ul. Piotra Skargi, Żwirki i Wigury, Konopnej, Waltera – Janke i Grota – Roweckiego.

 4. Modernizacje kolektora III wzdłuż rzeki Dobrzynki.

 5. Budowę kolektora IIc wraz z kanałami ściekowymi i deszczowymi na terenie osiedla przy ulicach Jasnej, Polnej i Jutrzkowickiej.

 6. Budowę brakujących odcinków kanałów sanitarnych i deszczowych w zlewni kolektora III, ograniczając dopływ do kolektora wód opadowych. Włączenie ulic Warszawskiej, Konstantynowskiej, Kresowej, Bóźniczej, 20-go Stycznia, Ossowskiego i Jaszuńskiego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wyposażenie nowych wylotów kanalizacji deszczowej z ulic Gdańskiej, Warszawskiej, Garncarskiej i stary Rynek w osadniki i separatory. Budowę kanalizacji ogólnospławnej na terenie ulic armii Krajowej i Lutomierskiej.

 7. Budowę kanalizacji wypełniającej zlewnie kolektora IIa – zlewnia ulic Gruntowej i Karniszewickiej.

 8. Regulacje siedmiu wylotów kanalizacji deszczowej i przelewów burzowych do rzeki Dobrzynki.

 9. Budowę kolektora II wzdłuż rzeki Pabianki oraz kanalizacji ulic Miodowej i Grota Roweckiego.

W lutym 2007 roku został zatwierdzony przez Instytucje Zarządzające FS proces delegowania praw i obowiązków Beneficjenta na Spółkę ZWiK – Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu.

Dla realizacji Projektu zostało zawartych 11 umów na roboty budowlane, w tym 10 umów zawartych przez Spółkę w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zgodnie z PZP. Realizacja robót budowlanych dotyczących Projektu została zakończona w IV kwartale 2010 roku.

Projekt uzyskał 63,7% dofinansowania w formie dotacji do kosztów kwalifikowanych. Raport Końcowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską i w czerwcu 2013 roku na konto Spółki wpłynęła Płatność końcowa w wysokości ponad 2 mln euro.Łącznie w wyniku realizacji Projektu wybudowano 32,2 km sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej; 17,5 km sieci kanalizacji deszczowej oraz zmodernizowano 7,8 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt Projektu zamknął się kwotą 116 706 653 zł (brutto); w tym 89 869 609 zł stanowiły wydatki kwalifikowane.

Kwota dotacji wyniosła 45 678 509,76 zł.

Realizacja projektu stworzyła możliwości podłączenia do miejskiego systemu kanalizacyjnego ok. 1600 nieruchomości; i to nie tylko budynków jednorodzinnych, ale i kamienic wielorodzinnych zlokalizowanych w centrum miasta czy obiektów użyteczności publicznej. Natomiast zmodernizowanie kanalizacyjnych sieci tranzytowych poprawiło ich stan techniczny, przepustowość i pozwoliło na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w tych rejonach miasta gdzie przy poprzednim stanie technicznym istniejących sieci nie było to możliwe.

Projekt zgodnie założeniami Funduszu Spójności przyczynił się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.