Budowa przyłącza – krok po kroku

  1. Dokumenty niezbędne do wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może złożyć w ZWiK Sp. z o.o. osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością lub osoba przez nią upoważniona, załączając pisemne upoważnienie.

Formularz wniosku dostępny jest w  Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Warzywnej 3 oraz do pobrania:  Wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

 

  1. Projekt budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Wykonanie projektu należy zlecić projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia branży wod-kan. Dokumentacja powinna być opracowana w oparciu o wydane przez ZWiK warunki przyłączenia i mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 do celów lokalizacyjnych.

Projektant zobowiązany jest uzgodnić wyżej wymieniony projekt:
– w ZWiK Sp. z o.o.,
– u Zarządcy Drogi.

 

  1. Budowa przyłącza.

Budowę przyłącza należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji również wykonuje przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, w ramach programu „Przyłącz się” 

 

  1. Powiadomienie o rozpoczęciu robót.

Wykonawca powiadamia ZWiK Sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia robót w ciągu 7 dni przed datą rozpoczęcia, składając w Dziale Technicznym zgłoszenie budowy przyłącza Dokonując zgłoszenia Wykonawca składa również:

– do wglądu projekt przyłącza, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi wszystkie wymagane uzgodnienia;
– oświadczenie kierownika budowy nadzorującego wykonanie prac o podjęciu obowiązków;
– kserokopię uprawnień kierownika budowy oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia z Izby Inżynierów potwierdzającego przynależność do Izby i posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.

Równocześnie przyszły odbiorca usług składa w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie ZWiK Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków”.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca przed wejściem w teren zobowiązany jest uzyskać u Zarządcy Drogi decyzję na zajęcie pasa drogowego, na mocy której może realizować roboty budowlane w pasie drogowym.

 

  1. Odbiór przyłącza.

„Wykonawca po zakończeniu robót oraz sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub dostarczeniu  oświadczenia uprawnionego geodety o wykonaniu takiej inwentaryzacji, gotowe do odbioru przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne zgłasza do ZWiK Sp. z o.o. Odbioru dokonuje inspektor ZWiK Sp. z o.o., po czym wykonawca, inwestor i ZWiK Sp. z o.o. spisują protokół odbioru technicznego”

 

  1. Podpisanie umowy na dostawę wody lub/i odbiór ścieków.