Polityka Jakości Laboratorium

Laboratorium ZWIK Sp. Z o.o. w Pabianicach działając zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN ISO/IEC 17025:2005 stawia sobie następujące cele strategiczne:

Utrzymywanie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług badawczych, określonych na bazie uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, rynkowych i wymagań ustalonych z Klientem
Utrzymanie i ciągłe doskonalenie osiągniętych kompetencji technicznych personelu Laboratorium.
Rozwój nowych możliwości organizacyjnych i technicznych w wykonywaniu badań.
Kierownictwo i personel Laboratorium dołoży wszelkich starań, by:

Świadczyć usługi badawcze zawsze na ustalonym, ustabilizowanym poziomie jakości.
Zawsze przestrzegać warunków umowy.
Bezwzględnie przestrzegać zasady zachowania praw własności Klientów i poufności badań.
Terminowo realizować zawarte umowy.
Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki przestrzeganiu następujących zasad:

Wysoki poziom jakości pracy, usług badawczych i pomiarowych jest najważniejszym celem wszystkich pracowników Laboratorium.
Cały personel jest świadomy swojej roli w kształtowaniu jakości i swojej odpowiedzialności w tym zakresie.
Dostosowanie organizacji zarządzania, metod badawczych, wyposażenia badawczego i pomiarowego odbywa się w sposób ciągły.
Wykonane usługi badawcze są zawsze zgodne ze specyfikacją uzgodnioną z Klientem.
Wdrożony i utrzymywany system zarządzania spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania zapewniana jest jego integralność
Wszyscy pracownicy są systematycznie szkoleni w zakresie wymagań i uwarunkowań, wynikających ze stosowania systemu zarządzania w Laboratorium.