dostawa wody i odbiór ścieków

Spółka zapewnia ciągłą, niezakłóconą dostawę wody, która codziennie jest badana przez Laboratorium Spółki pod względem fizyko – chemicznym. Odbiór ścieków w mieście odbywa się we większości poprzez sieć kanalizacji rozdzielczej. Na niewielkich obszarach np. z ul. Partyzanckiej i ul. Armii Krajowej odbiór ścieków następuje poprzez sieć kanalizacji ogólnospławnej. Dla odbiorców, którzy nie mają możliwości korzystania z sieci kanalizacyjnej Spółka zapewnia odbiór ścieków wraz z wywozem poprzez wykorzystanie wozów asenizacyjnych.

Biuro Obsługi Klienta – Wywóz nieczystości

Dział Kanalizacji zajmuje się obsługą klientów w zakresie świadczenia usług wywozu nieczystości ciekłych.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonów:

  • 42 225 91 75

  • 784 001 880

Dysponujemy samochodami asenizacyjnymi o pojemności beczek od 2,5 do 10,5 m3

Zawieramy umowy z klientami indywidualnymi oraz firmami, a na świadczone usługi wystawiamy faktury VAT.