zawarcie umowy

Zawarcie umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków odbywa się na podstawie:
Umowa może być zawarta z osobą , która posiada tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i odprowadzane ścieki. W przypadku, gdy nieruchomością jest budynek wielolokalowy umowa zawierana jest z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy:

DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW:

  • odpis z odpowiedniego rejestru
  • odpis na nadanie NIP i REGON
  • stosowne pełnomocnictwo

Szczegółowych informacji na temat zawierania umów o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków uzyskać można osobiście w Biurze Obsługi Klienta oraz pod nr tel. (42) 22-59-161.