Ikonka

Projekt realizowany z FUNDUSZU SPÓJNOSCI – perspektywa 2004-2006:

Projekt Funduszu Spójności nr CCI 2004 PL 16C PE 034 – „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach” realizowany był w latach 2004 – 2010.

Projekt był aplikowany przez Gminę Miasta Pabianice w latach 2002 – 2004. W dniu 16 sierpnia 2004 roku Wniosek o Dofinansowanie został przyjęty przez Komisję Europejską i zarejestrowany pod nr 2004/PL/16/C/PE/034. Po dostarczeniu do października 2005 roku dokumentów z przeprowadzonej zgodnie z wprowadzonymi w lipcu 2005 roku przepisami polskimi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko –została wydana w dniu 19 grudnia 2005 roku Decyzja Komisji Europejskiej o sygnaturze K(2005)5814 przyznająca Beneficjentowi – Gminie Miejskiej Pabianice dofinansowanie w wysokości 63,7% wartości wydatków kwalifikowanych.

Projekt dotyczył rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej w Pabianicach i obejmował zakres 9-ciu zadań inwestycyjnych:

  1. Budowę kanalizacji ogólnospławnej na ulicy Partyzanckiej.
  2. Budowę kanalizacji rozdzielczej na terenie ulic Bugaj, Żytniej i Brackiej oraz kanalizacji deszczowej. Włączenie kanałów ściekowych do kolektora III oraz kanałów deszczowych do kolektora w ulicy Piotra Skargi.
  3. Modernizację kolektora III oraz modernizacje kanałów w jego zlewni – ul. Piotra Skargi, Żwirki i Wigury, Konopnej, Waltera – Janke i Grota – Roweckiego.
  4. Modernizacje kolektora III wzdłuż rzeki Dobrzynki.
  5. Budowę kolektora IIc wraz z kanałami ściekowymi i deszczowymi na terenie osiedla przy ulicach Jasnej, Polnej i Jutrzkowickiej.
  6. Budowę brakujących odcinków kanałów sanitarnych i deszczowych w zlewni kolektora III, ograniczając dopływ do kolektora wód opadowych. Włączenie ulic Warszawskiej, Konstantynowskiej, Kresowej, Bóźniczej, 20-go Stycznia, Ossowskiego i Jaszuńskiego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wyposażenie nowych wylotów kanalizacji deszczowej z ulic Gdańskiej, Warszawskiej, Garncarskiej i stary Rynek w osadniki i separatory. Budowę kanalizacji ogólnospławnej na terenie ulic armii Krajowej i Lutomierskiej.
  7. Budowę kanalizacji wypełniającej zlewnie kolektora IIa – zlewnia ulic Gruntowej i Karniszewickiej.
  8. Regulacje siedmiu wylotów kanalizacji deszczowej i przelewów burzowych do rzeki Dobrzynki.
  9. Budowę kolektora II wzdłuż rzeki Pabianki oraz kanalizacji ulic Miodowej i Grota Roweckiego.

W lutym 2007 roku został zatwierdzony przez Instytucje Zarządzające FS proces delegowania praw i obowiązków Beneficjenta na Spółkę ZWiK – Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu.

Dla realizacji Projektu zostało zawartych 11 umów na roboty budowlane, w tym 10 umów zawartych przez Spółkę w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zgodnie z PZP. Realizacja robót budowlanych dotyczących Projektu została zakończona w IV kwartale 2010 roku.

Projekt uzyskał 63,7% dofinansowania w formie dotacji do kosztów kwalifikowanych. Raport Końcowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską i w czerwcu 2013 roku na konto Spółki wpłynęła Płatność końcowa w wysokości ponad 2 mln euro.Łącznie w wyniku realizacji Projektu wybudowano 32,2 km sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej; 17,5 km sieci kanalizacji deszczowej oraz zmodernizowano 7,8 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt Projektu zamknął się kwotą 116 706 653 zł (brutto); w tym 89 869 609 zł stanowiły wydatki kwalifikowane.

Kwota dotacji wyniosła 45 678 509,76 zł.

Realizacja projektu stworzyła możliwości podłączenia do miejskiego systemu kanalizacyjnego ok. 1600 nieruchomości; i to nie tylko budynków jednorodzinnych, ale i kamienic wielorodzinnych zlokalizowanych w centrum miasta czy obiektów użyteczności publicznej. Natomiast zmodernizowanie kanalizacyjnych sieci tranzytowych poprawiło ich stan techniczny, przepustowość i pozwoliło na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w tych rejonach miasta gdzie przy poprzednim stanie technicznym istniejących sieci nie było to możliwe.

Projekt zgodnie założeniami Funduszu Spójności przyczynił się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Do góry