o firmie

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wykonywanych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Pabianice, oraz miejscowości ościennych.
Wydobycie i uzdatnianie wody odbywa się na dwóch stacjach wodociągowych, a jej dystrybucja, poprzez sieć wodociągową o łącznej (na koniec 2012 r) długości 235,6 km. Ścieki odbierane są poprzez sieć kanalizacyjną o długości 273,1 km i odprowadzane do systemu kanalizacyjnego miasta Łodzi, a docelowo do Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Spółka eksploatuje punkt odbioru nieczystości płynnych i świadczy usługi w zakresie przewozu nieczystości płynnych.

 

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Warzywna 3

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000259389
Wysokość kapitału zakładowego 114 050 000,00 zł
NIP: 731-193-78-82 | Regon: 100203668
e-mail: zwik@zwik.pabianice.pl