Ikonka

Budowa przyłącza – krok po kroku

Sprawdź jak odbywa się Budowa przyłącza – krok po kroku.

 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej składa w ZWiK wniosek o wydanie Warunków Przyłączenia.

  Formularz wniosku dostępny jest w  Biurze Obsługi Klienta (BOK) w siedzibie Zakładu, przy ul. Warzywnej 3 oraz do pobrania: wniosek o wydanie Warunków Przyłączenia.

  Wniosek można złożyć osobiście w BOK lub przesłać go emailem na adres: bok@zwik.pabianice.pl.

 1. W związku z wejściem w życie z dniem 9 grudnia 2020 r. nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, zmianie ulega procedura zgłoszenia gotowości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do włączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz procedura odbioru wykonanych przyłączy.

Zgodnie z rozdziałem 6 Regulaminu

§14. Inwestor może przystąpić do budowy przyłącza:

 1. zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23 i art. 30 Ustawy prawo budowlane;

  Zgodnie z tym zapisem Inwestor może dokonać zgłoszenia wykonania robót budowlanych, polegających na budowie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

  Ponieważ po dokonaniu wyżej wymienionego zgłoszenia i tak konieczne jest zgłoszenie do ZWiK gotowości do włączenia przyłącza do sieci, zalecamy korzystanie z procedury opisanej w punkcie 2), tj.:
 2. zgodnie z art. 29a Ustawy prawo budowlane w związku z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z zapisami regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pabianice.

  Zgodnie z tą procedurą Inwestor dopełnia wszystkich formalności związanych z przyłączeniem bezpośrednio w ZWiK.

  Pierwszym krokiem jest sporządzenie, w oparciu o uzyskane Warunki Przyłączenia, planu sytuacyjnego.

Zgodnie z § 15 Regulaminu:

§15. 1. Podstawą wykonania przyłącza i włączenia do sieci jest plan sytuacyjny autoryzowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.

 1. Plan sytuacyjny, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać co najmniej:
  1. opis techniczny wraz z doborem wodomierza głównego i urządzeń pomiarowych;
  2. plan zagospodarowania na kopii aktualnej mapy zasadniczej;
  3. profil podłużny przyłącza;
  4. rysunek z lokalizacją wodomierzy i urządzeń pomiarowych (rzut budynku lub studnia wodomierzowa);
  5. rysunek przedstawiający sposób zabudowy wodomierzy i urządzeń do pomiaru ilości ścieków;
  6. inne rysunki, niezbędne do zweryfikowania czy plan sytuacyjny uwzględnia wymogi warunków przyłączenia;
  7. warunki przyłączenia.

Zalecamy, aby projektant, sporządzając plan sytuacyjny, od razu dokonał uzgodnienia w ZWiK i uzyskał potwierdzenie zgodności planu sytuacyjnego z warunkami przyłączenia. Przyspieszy to znacznie procedurę odbioru przyłącza i włączenia go do sieci, po dokonaniu przez inwestora zgłoszenia gotowości włączenia.


 1. Inwestor powiadamia Przedsiębiorstwo, najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia robót, poprzez „Zgłoszenie gotowości włączenia do sieci. Równolegle Inwestor składa kompletny wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością.

  Po wybudowaniu przyłącza należy je pozostawić w stanie odkrytym do czasu weryfikacji wykonania przez Inspektora Nadzoru Wydziału Sieci ZWiK.

 1. Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej nastąpi po:
  1. zweryfikowaniu przez pracownika ZWiK planu sytuacyjnego przyłącza pod względem zgodności z wydanymi Warunkami Przyłączenia;
  2. stwierdzeniu zgodności wykonania przyłącza z w/w planem sytuacyjnym;
  3. przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza lub oświadczenia uprawnionego geodety
  4. podpisaniu przez upoważnionego przedstawiciela ZWiK i Inwestora protokołu odbioru przyłącza;
  5. zamontowaniu wodomierza (wodomierzy) głównego i/lub urządzenia pomiarowego;
  6. podpisaniu umowy na świadczenie usług.

 1. Czynności włączenia przyłącza wodociągowego do sieci dokonują pracownicy ZWiK.

 1. Czynności włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci, dokonuje wykonawca przyłącza pod nadzorem pracownika ZWiK.