Ikonka

Historia

Historia – Początki


Początki istnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach datuje się w 1951 r. kiedy to Prezydium Miejskiej Rady Narodowej uchwałą nr 73 z dnia 1 stycznia 1951 r. utworzyło na terenie Pabianic Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Naczelnik Miasta Pabianice zarządzeniem nr 56 z dnia 21 kwietnia 1975 r. połączył Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Pabianicach z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Pabianicach, tworząc Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach a 30 grudnia 1975 r. Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem nr 58, zmienił nazwę Przedsiębiorstwa na Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach.Rada Miasta Pabianice uchwałą nr XV/137/91 z dnia 27 listopada 1991 r., po uzyskaniu zgody Wojewody Łódzkiego, przekształciła Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach. Na bazie majątku przekształconego przedsiębiorstwa utworzyła zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach. Zarząd Miasta Pabianic zarządzeniem nr 52/91 z dnia 2 grudnia 1991 r. powyższą uchwałę Rady Miasta wykonał tworząc Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Rada Miasta Pabianice uchwałą nr XXVII/21/04 z dnia 6 kwietnia 2004 r., dokonała restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach i utworzyła na bazie jego majątku nowe zakłady budżetowe, poprzez wyłączenie z dniem 1 czerwca 2004 r. z zakresu działania Zakładu świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych.

Historia – Obecnie


Zmieniono nazwę zrestrukturyzowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach na Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach oraz utworzono dwa nowe zakłady budżetowe pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej w Pabianicach i Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji została zawiązana na podstawie Uchwały Nr_LXIV/550/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 kwietnia 2006 r. W sprawie przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej Pabianice, aktem notarialnym z dnia 1 czerwca 2006r. podpisanym przez Prezydenta Miasta Pabianic prof. Jana Bernera.
Gmina Miejska Pabianice objęła 100% udziałów kapitału zakładowego Spółki. Nowo utworzona Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki zlikwidowanego zakładu budżetowego przejmując między innymi jego należności i zobowiązania.