Ikonka

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta mieści się w budynku głównym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., przy ul. Warzywnej 3 w Pabianicach.


Godziny pracy: Biuro Obsługi Klienta:


Poniedziałek – piątek 7:30 – 14:30 

Godziny otwarcia Kasy:


Poniedziałek – piątek       7:30 – 14:30

Do BOK mogą się Państwo zgłaszać z wszystkimi sprawami, dotyczącymi usług, które świadczy ZWiK Sp. z o.o., zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla pozostałych odbiorców. Pracownicy BOK pomogą Państwu między innymi w załatwieniu wszelkich formalności związanych z:

 • przyłączeniem do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 • przyjmowaniem odczytów wodomierzy,
 • przyjmowaniem informacji o awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • przyjmowaniem reklamacji oraz udzielaniem wyjaśnień dotyczących wystawionych faktur (42 22-59-160),
 • ustalanie terminów wymiany legalizacyjnej wodomierzy Klientów ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach  pod numerem telefonu (42 22-59-175784 001 880),
 • zawieraniem/rozwiązywaniem umów o dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków (42 22-59-161664 700 830).

Zawieranie/zmiany w umowie:

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie przepisów:

Dokumenty niezbędne do zawarcia lub aktualizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków:

 • wniosek o zawarcie umowy,
 • wniosek – dodatkowy wodomierz,
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, itp.,
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności),
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości.

Dodatkowo:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, spółka osobowa i spółka cywilna:

 • aktualny wypis z właściwego rejestru,
 • umowa spółki cywilnej, jeżeli z wnioskiem występują osoby tworzące spółkę cywilną,
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób występujących z wnioskiem i/lub podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze, umowie spółki cywilnej.

Wspólnota Mieszkaniowa:

 • uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą głosujących,
 • uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania podmiotowi innemu niż Zarząd,
 • jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty, pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków lub umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, w której znajduje się zapis, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy z ZWiK.

Rozwiązanie umowy

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków można złożyć na naszym formularzu.