Ikonka

Deklaracja dostępności

Zawartość deklaracji dostępności


Wstęp

 • W przypadku strony internetowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

 • W przypadku aplikacji mobilnej

n/d

Daty aktualizacji i publikacji

 • W przypadku strony internetowej:
  Data publikacji strony internetowej: 2012-02-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-20.
 • W przypadku aplikacji mobilnej:
  n/d

Status pod względem zgodności z ustawą

 • W przypadku strony internetowej:
  Strona internetowa spełnia standard dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA wymaganym przez rozporządzenie Rady Ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności z dnia 12 kwietnia 2012.
  Funkcjonalność strony:
  • obsługa strony za pomocą klawiatury;
  • strona posiada wersję w wysokim kontraście;
  • strona posiada możliwość powiększenia czcionki;
  • strona posiada zgodny semantycznie kod HTML;
  • strona jest intuicyjna, czytelna i przejrzysta dla wyszukiwarek i czytników treści;
  • strona jest responsywna;
  • wszelkie zdjęcia umieszczone na stronie posiadają tekst alternatywny
  • każdy link umieszczony na stronie posiada przejrzysty opis jego funkcji
 • Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo, jednakowoż dokumenty pochodzące od innych podmiotów są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

• W przypadku aplikacji mobilnej:
n/d

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Spis skrótów klawiaturowych

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3. Osobą do kontaktu jest Monika Cieśla, mciesla@zwik.pabianice.pl Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności należy składać pisemnie bądź mailowo. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Spółka ZWiK realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Spółka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Spółka ZWiK odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Budynek: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Warzywna 3, 95-200 Pabianice

 1. Do budynku głównego prowadzi wejście od ul. Warzywnej. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. Na parterze budynku po lewej stronie znajduje się Biuro Obsługi Klienta, a po prawej stronie Kasa, przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
 3. Korytarz na parterze budynku jest dostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim z możliwością obsługi interesantów.
 4. W budynku brak jest windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Przed budynkiem przy ul. Warzywnej 3 wyznaczone jest jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille”a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W budynku nie ma tłumacza migowego, ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.

Aplikacje mobilne


Nie dotyczy