Ikonka

Taryfa i cenniki

Taryfa obowiązująca od 13 lipca 2023 r. do 13 lipca  2026 r.”

Ceny z poprzedniej taryfy


Komunikat w sprawie taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
z dnia 14.03.2022

Zarząd ZWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z trwającym postepowaniem w przedmiocie zatwierdzenia taryfy przez RZGW Wody Polskie, zgodnie z art. 24g ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązuje dotychczasowa taryfa (to jest: obowiązują ceny z okresu: 28.06.2020-28.06.2021). Taryfa ta będzie obowiązywała do dnia wejścia w życie nowej taryfy, o czym poinformujemy.


OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA I STOSOWANIA TARYFY
z dnia 13.07.2021

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach złożył wniosek taryfowy do organu regulacyjnego, tj. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dniu 25 lutego 2021 r. Pomimo uzupełnienia wniosku taryfowego w dniu 23 marca 2021 r., organ regulacyjny do dnia 07 maja 2021 r. nie wydał decyzji administracyjnej w sprawie.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. akt I GSK 514/20 nie wydając decyzji w 45-dniowym terminie określonym art.24c ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, organ utracił kompetencję do jej wydania. Mimo upływu zawartego terminu ustawowego organ regulacyjny zdecydował się wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia taryfy w dniu 20 maja 2021 r. W ocenie Spółki ta decyzja wydana została z naruszeniem prawa i została zaskarżona.

Zarząd Spółki mając świadomość obowiązków ustawowych, jakie ciążą na Spółce ogłosił nowe taryfy, zgodnie z art. 24f ust. 3 u.z.z.w. Jednocześnie Zarząd Spółki zdecydował, iż pomimo wejścia w życie nowej taryfy, do czasu zakończenia sporu Spółka będzie obciążała swoich Klientów z zastosowaniem cen i stawek opłat wynikających z dotychczasowej taryfy.

Ponadto informujemy, że po ostatecznym rozstrzygnięciu sporu wystawione mogą zostać odpowiednio faktury korygujące.


TARYFA

Działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej u.z.z.w.), Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej Spółka) niniejszym ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą w Gminie Miejskiej Pabianice oraz w Gminie Pabianice we wsi Bychlew, Jadwinin, Hermanów na okres trzech lat – od dnia 22 lipca 2021 r. do dnia 22 lipca 2024 r.

Powyższa taryfa wchodzi w życie z mocy prawa, na podstawie art. 24f ust. 2 u.z.z.w., w związku z faktem, iż organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie wydał w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c ust 1 u.z.z.w. decyzji o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia taryfy.

Taryfa


pdfTaryfa do decyzji PGWW

Cenniki