Ikonka

„Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Pabianic” realizowany w latach 2013 – 2015.

I. Projekt nr POIS.01.01.00-00-069/13

Projekt był aplikowany przez Spółkę ZWiK do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku. Po okresie weryfikacji i opiniowania został w czerwcu 2014 roku pozytywnie rozpatrzony przez NFOŚiGW i w dniu 12 września 2014 roku została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa o Dofinansowanie Projektu. Na realizację Projektu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Projekt obejmował w przyjętym do realizacji wniosku z 2014r roku zakres 3 zadań inwestycyjnych:

  • Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w celu skanalizowania posesji przy ulicach: Cedrowa i Kalinowa w Pabianicach,
  • Renowację istniejących kolektorów sanitarnych i ogólnospławnych o łącznej długości 5,06 km
  • Modernizację istniejących 4 zbiorników wody czystej i komór zasuw na stacji uzdatniania wody „Jutrzkowicka” przy ul. Wodnej 8

Całkowity koszt projektu planowano na poziomie ok. 11,5 mln zł, wydatki kwalifikowane na poziomie 9,2 mln zł, w tym maksymalna wysokość dotacji to kwota 7,6 mln zł.

Ponieważ uzyskano na Projekcie oszczędności w wysokości ok. 2,1 mln zł, gdyż w wyniku przeprowadzonych przetargów koszty zawartych umów okazały się mniejsze niż zakładane – Spółka uzyskała zgodę na zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji projektu w celu wykorzystania całości przyznanej dotacji. W marcu 2015 roku został złożony wniosek o rozszerzenie zakresu projektu o:

  • Renowację dodatkowo o 1km istniejących kolektorów sanitarnych i ogólnospławnych, co pozwoliło na uzyskanie w ramach projektu renowacji kanałów o łącznej długości ok. 6,06 km
  • Zakup samochodu specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej miasta tj. samochodu do ciśnieniowego czyszczenia i udrożniania sieci kanalizacyjnej wyposażonego w system recyklingu posiadający zamknięty obieg wody.

Zakres projektu został zrealizowany zgodnie z Umową o Dofinansowanie do końca 2015 roku.

W wyniku realizacji Projektu uzyskane efekty rzeczowe to:

– wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Cedrowa, Kalinowa o długości 0,66 km wraz z odejściami do 38 posesji; łącznie 0,85 km sieci.

– renowacja ok. 5 km kanałów sanitarnych i ogólnospławnych w ulicach: Zamkowej, Św. Jana, Kilińskiego, Konopnickiej, Żeromskiego, Orlej, Cichej, Matejki, Południowej, Lutomierskiej, Reymonta, Dąbrowskiego, Sikorskiego, Żwirki i Wigury, Partyzanckiej,  Mokrej, Gawrońskiej, a w wyniku rozszerzenia Projektu dodatkowo 1 km sieci w ulicach: Skłodowskiej, Śniadeckiego, Pułaskiego.

– zmodernizowanie 4-ch zbiorników wody uzdatnionej (czystej) i 2 komór zasuw dla tych zbiorników na stacji uzdatniania wody „Jutrzkowicka”

– zakupienie samochodu do czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej

Dla realizacji zakresu rzeczowego Projektu zostały zawarte 4 umowy na roboty budowlane oraz 1 umowa na dostawę. Realizacja robót budowlanych i dostaw została zakończona w IV kwartale 2015 roku.

Całkowity koszt Projektu zamknął się kwotą 10 777 944 zł (brutto); w tym 8 666 859 zł stanowiły wydatki kwalifikowane.

Kwota dotacji wyniosła 7 184 452,44 zł.  

W wyniku realizacji Projektu osiągnięto następujące cele:

a/ poprzez budowę nowych kanałów sanitarnych – umożliwiono mieszkańcom ulic: Cedrowej i Kalinowej podłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej;

b/ poprzez modernizację kanałów sanitarnych i ogólnospławnych oraz zakup sprzętu specjalistycznego – bezawaryjność kanałów i zapewniono niezakłócony przepływ ścieków, przy jednoczesnym zwiększeniu ochrony zasobów naturalnych takich jak woda i gleba;

c/ poprzez modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Jutrzkowicka – podniesiono sprawność systemu zaopatrzenia w wodę, zmniejszono straty wody uzdatnionej, tym samym poprawę efektywności przesyłu wody, jak i jej jakości.

Do góry