Ikonka

Dokumentacja dla kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach – realizowany w latach 2014 – 2015.

Projekt był aplikowany przez Spółkę ZWiK do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w IV kwartale 2014 roku. Po okresie weryfikacji i opiniowania został pozytywnie rozpatrzony przez NFOŚiGW, w dniu 15 grudnia 2014 roku wpisany do systemu SIMIK i w dniu 31 stycznia 2015 roku została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa o Dofinansowanie Projektu. Na realizację Projektu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Na zakres Projektu składały się:

Zadanie 1:  Wykonanie dokumentacji do przeprowadzenia postepowania oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie projektu budowlanego dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonawczego kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa.

Zadanie 2:  Wykonanie studium wykonalności dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach”

Całkowity koszt projektu planowano na poziomie 497 000 zł, wydatki kwalifikowane w wysokości 405 000zł, w tym maksymalna wysokość dotacji stanowiła ponad 344 tys. zł.

Dla realizacji zakresu rzeczowego Projektu zostały zawarte 2 umowy na usługi. Realizacja Projektu  została zakończona w listopadzie 2015 roku.

W wyniku przeprowadzonych przetargów koszty zawartych umów okazały się znaczniej mniejsze niż zakładane i całkowity koszt Projektu zamknął się kwotą 119 679 zł (brutto); w tym 97 300 zł stanowiły wydatki kwalifikowane.

Kwota dotacji wyniosła 82 705 zł. 

W wyniku realizacji uzyskano następujące efekty końcowe:

  • uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach”
  • uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej j.w. o długości ok. 4 km
  • uzyskano opracowanie pn. „Studium wykonalności dla budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach”

W/w dokumenty i opracowania były niezbędne dla podjęcia przyszłych działań inwestycyjnych i dawały możliwość ubiegania się o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków pomocowych z Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020, co nastąpiło, gdyż w 2017 roku Spółka zawarła kolejną Umowę o Dofinansowanie, która dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa.

Do góry