Ikonka

„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź”

Przejdź do strony "Budowa kanalizacji w osiedlu Dąbrowa"

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach zrealizował projekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nr POIS.02.03.00-00.0141/16

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W dniu 26 kwietnia 2017 roku, pomiędzy przedstawicielami Instytucji Wdrażającej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź” w ramach Działania2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


Całkowity koszt inwestycji wyniósł  6 493 018, 97
złotych

Kwota wydatków kwalifikowanych  4 007 475,91 złotych

Wysokość dofinansowania  3 406 354,52 złotych
Wkład własny Beneficjenta to 3 086 664,45 złotych

Realizacja Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź” przyczyniła się do skanalizowania ulic: Miętowa, Letnia, Szczęśliwa, Zdrojowa, Przyjazna, Widzewska, Witosa, Kręta, Radosna, Lazurowa, Orna, PCK, Rycerska i nieruchomości w rejonie ulicy Miodowej 9-11.
Działania te były kolejnym etapem konsekwentnie prowadzonej planowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, w celu osiągnięcia stopnia skanalizowania miasta bliskiego 99%.
Celem Projektu było osiągnięcie efektu ekologicznego, polegającego na zwiększeniu liczby mieszkańców korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych o 409 osób.

Dane zebrane na koniec grudnia 2020 r. potwierdziły osiągnięcie efektu ekologicznego w wysokości 444 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej. Uzyskano wskaźnik efektu ekologicznego o 8,5% wyższy od zakładanego, więc można stwierdzić z całą pewnością, że projekt zakończył się pełnym sukcesem.
W ramach Projektu zostały wybudowane kanały sanitarne wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości o łącznej długości 7,06 km i została dzięki temu stworzona możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla 308 nieruchomości.
Projekt składał się z trzech zadań inwestycyjnych:
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa.

Roboty budowlane rozpoczęły się w drugiej połowie września 2017 r. i zostały zakończone w listopadzie 2018 r. Wykonawcą realizującym roboty była firma P.H.U. JONTEX Piotr Jończyk.


Dwa kolejne zadania zostały dodane do Projektu dzięki korzystnie rozstrzygniętemu przetargowi na zadanie podstawowe i uzyskanym oszczędnościom.
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ornej, PCK i Rycerskiej.

Roboty budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2019 r. i zostały zakończone we wrześniu 2019r. Wykonawcą realizującym roboty była firma P.H.U. JONTEX Piotr Jończyk.
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miodowej 9-11.

Roboty budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2019 r. i zostały zakończone w październiku 2019r. Wykonawcą realizującym roboty była firma P.H.U. JONTEX Piotr Jończyk.

Do góry