„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach realizuje projekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 20014-2020

W dniu 26 kwietnia 2017 roku, pomiędzy przedstawicielami Instytucji Wdrażającej, jaką jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź” w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 6 674 980,24 PLN.

Kwota wydatków kwalifikowanych to 4 116 671,26, przy czym

wysokość dofinansowania stanowi 85% ich wartości i wynosi 3 499 170,57 PLN.
Wkład własny Beneficjenta to 3 175 809,67 PLN.
Realizacja Projektu – do 31.12.2019 r.

Realizacja Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź” przyczyni się do skanalizowania ulic: Miętowa, Letnia, Szczęśliwa, Zdrojowa, Przyjazna, Widzewska, Witosa, Kręta, Radosna, Lazurowa, Orna, PCK, Rycerska i nieruchomości w rejonie ulicy Miodowej 9-11.
Działania te są konsekwencją prowadzonej do tej pory rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i stanowią uzupełnienie funkcjonującej sieci w celu osiągnięcia stopnia skanalizowania miasta bliskiego 99%.
Celem Projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych o 409 osób.
W ramach Projektu zostaną wybudowane kanały sanitarne wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości o łącznej długości około 7,06 km i zostanie dzięki temu stworzona możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla około 304 nieruchomości.
Projekt obejmuje trzy zadania:
1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa. Roboty budowlane rozpoczęły się w drugiej połowie września 2017 r. i zostały zakończone 15 listopada 2018 r. Wykonawcą realizującym roboty była firma P.H.U. JONTEX Piotr Jończyk.
Do końca lipca 2019r. z możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej skorzystało już około 80 nieruchomości.
Dwa kolejne zadania zostały dodane do Projektu dzięki korzystnie rozstrzygniętemu przetargowi na zadanie podstawowe i uzyskanym oszczędnościom.
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ornej, PCK i Rycerskiej. Roboty budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2019 r. i zostaną zakończone do połowy września 2019r. Wykonawcą realizującym roboty jest firma P.H.U. JONTEX Piotr Jończyk.
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miodowej 9-11. Roboty budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2019 r. i zostaną zakończone do połowy października 2019r. Wykonawcą realizującym roboty jest firma P.H.U. JONTEX Piotr Jończyk.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy, że w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (sekcja 9.1.4) wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w projektach realizowanych w ramach programu.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
• Skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
lub
• wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl