Ikonka

Polityka jakości Laboratorium

Laboratorium ZWIK Sp. Z o.o. w Pabianicach działając zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN ISO/IEC 17025:2005 stawia sobie następujące cele strategiczne:

 • Utrzymywanie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług badawczych, określonych na bazie uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, rynkowych i wymagań ustalonych z Klientem
 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie osiągniętych kompetencji technicznych personelu Laboratorium. Rozwój nowych możliwości organizacyjnych i technicznych w wykonywaniu badań.
  Kierownictwo i personel Laboratorium dołoży wszelkich starań, by:
 • Świadczyć usługi badawcze zawsze na ustalonym, ustabilizowanym poziomie jakości.
 • Zawsze przestrzegać warunków umowy.
 • Bezwzględnie przestrzegać zasady zachowania praw własności Klientów i poufności badań.
 • Terminowo realizować zawarte umowy.

Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki przestrzeganiu następujących zasad:

 • Wysoki poziom jakości pracy, usług badawczych i pomiarowych jest najważniejszym celem wszystkich pracowników Laboratorium.
 • Cały personel jest świadomy swojej roli w kształtowaniu jakości i swojej odpowiedzialności w tym zakresie.
 • Dostosowanie organizacji zarządzania, metod badawczych, wyposażenia badawczego i pomiarowego odbywa się w sposób ciągły.
 • Wykonane usługi badawcze są zawsze zgodne ze specyfikacją uzgodnioną z Klientem.
 • Wdrożony i utrzymywany system zarządzania spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 • Podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania zapewniana jest jego integralność
 • Wszyscy pracownicy są systematycznie szkoleni w zakresie wymagań i uwarunkowań, wynikających ze stosowania systemu zarządzania w Laboratorium.