Projekty inwestycyjne

Projekty inwestycyjne – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej polegające na:

– budowie i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej

– budowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi.

W realizacji: